எனது ‘சாமானியனின் முகம்’ புத்தகம் உட்பட 37வது சென்னை புத்தகக் கண்காட்சியில் வம்சியின் அரங்கு எண் 561/562 ல் கிடைக்கக் கூடிய புதிய புத்தகங்களின் பட்டியல்.

One thought on “புத்தகக் கண்காட்சியில் எனது ‘சாமானியனின் முகம்’ புத்தகம் . . .

Comments are closed.